26 September, 2011

Grad Beograd usvojio novu Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda i Strategiju rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka

Skupština Grada Beograda usvojila je 2 najvažnija akta koja se odnose na rešavanje pitanja nevlasničkih pasa.

Usvajanjem ovih akata Beograd je i zvanično dobio mehanizme kojima će rešavati pitanje nevlasničkih pasa primenjujući humane metode, ali i zakonske principe koje primenjuje Evropa.

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda ima za cilj usklađivanje sa zakonima u ovoj oblasti koji uvode značajne promene, prvenstveno u pogledu uslova i načina držanja životinja, držanja kućnih ljubimaca, zaštite njihove dobrobiti, prava i obaveza vlasnika i držalaca životinja, kao i prava i obaveza jedinice lokalne samouprave. Pre svega sa Zakonom o dobrobiti životinja i Zakonom o veterinarstvu.

Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, prava i obaveze držalaca životinja prilikom njihovog izvođenja, režim slobodnog puštanja pasa na javne zelene površine, kao i prava i obaveze preduzeća koje uređuje i održava javne zelene površine. Takođe ova odluka uređuje rad zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda.

Namera Grada Beograda je da novom Odlukom s jedne strane liberalizuje držanje kućnih ljubimaca, tj. ukida ograničenja kao što su broj i vrsta kućnih ljubimaca, uvođenje u javne objekte uz saglasnost vlasnika ili zakupaca objekata, a sa druge strane pooštrava odgovornost vlasnika, tj. držaoca kućnih ljubimaca prema životinjama ali i prema sugrađanima, i javnim i zajedničkim dobrima. Liberalizacija režima uvođenja se neće odnositi na javne ustanove, verske objekte kao i objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova i proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica.

Neke od kaznenih odredbi propisuju da će se fizičko lice kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara ako: izvodi psa na javnu površinu bez povodnika, pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini van vremena od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena, kao i u neposrednoj blizini škola od 22.00 sata do 7.30 sati sledećeg dana. Kaznu će platiti i lice koje pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište ili površina pod cvetnim zasadom, kao i ako držalac životinje odnosno lice koje izvodi psa ili mačku ne očisti isprljanu javnu površinu. Istom novčanom kaznom će se kazniti vlasnici, odnosno korisnici objekata u javnom korišćenju a za koje nije propisana zabrana, ako ne istaknu na vidnom mestu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.

Gradske službe su nekoliko meseci radile na kontroli, upozoravanju i edukaciji građana. Od 1. oktobra počeće i kažnjavanje nesavesnih vlasnika na osnovu nove Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda. Uvereni smo da će donošenje nove gradske Odluke doprineti povećanju odgovornosti vlasnika kućnih ljubimaca, ali doneti kvalitetniji život i kućnim ljubimcima i našim sugrađanima.

Na upravo završenom savetovanju veterinara na Zlatiboru Strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa na teritoriji grada Beograda naišla je na puno odobravanje stručne javnosti. Beograd je istaknut kao primer koji po ovom pitanju treba da slede i drugi gradovi u Srbiji.

Potrebno je znati i da uređenje ove oblasti u Srbiji ozbiljnije počinje da se zakonski uređuje u skladu sa evropskim i svetskim regulativama i standardima, tek od 2005. godine donošenjem Zakona o veterini. Usledio je niz zakonskih propisa, uključujući i Zakon o dobrobiti životinja, a uvođenjem člana 269 u Krivični zakon zlostavljanje životinja tretira se kao krivično delo strogo kažnjivo i zatvorom do tri godine. Grad Beograd dao je značajan doprinos uređenju oblasti veterine i tako što je inicirao povraćaj u nadležnost Grada Veterinarske stanice Beograd, danas veterinarske ustanove "Veterina Beograd", kao i primenom metoda koje su sada i sastavni deo zvanične Strategije.

Strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa na teritoriji grada Beograda predstavlja dokument koji definiše načela, ciljeve i mere koje će u pogledu rešavanja problema nevlasničkih pasa sprovoditi Grad Beograd. Grad Beograd u sprovođenju ove Strategije rukovodi se načelom humanosti, kombinuje metodu bez eutanazije (no kill strategy) i CNR metodu "uhvati - tretiraj - pusti" (CNR - Catch-neuter-release), sa posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja ljudi i životinja, i primenjuje mere edukacije, kontrole i sankcija prema neodgovornim vlasnicima čijom nebrigom i nepoštovanjem pozitivnih pravnih propisa ali i moralnih načela direktno uzrokuju povećanje broja napuštenih pasa.

Očekuje se da će intenzivno sprovođenje Strategije u periodu od 5 do 10 godina, dati rezultate kojima će se :
1. Populacija napuštenih životinja smanjiti na prihvatljivu meru, ne narušavajući biološku ravnotežu čijim narušavanjem se može prouzrokovati rast populacije drugih životinjskih vrsta (mačke, štetni glodari i sl.);
2. Održavanje populacije u okviru broja koji obezbeđuje biološku ravnotežu;
3. Obezbeđivanje uhvaćenim napuštenim životinjama adekvatne veterinarske pomoći uključujući i lišavanje života na human način, kada je to neophodno.

Strategija je rađena uz puno uključivanje stručne javnosti i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životinja. Ona uz ostalo, konstatuje i niz problema koji mogu kočiti realizaciju planiranog, a čije prevazilaženje zahteva uključenje svih nivoa države, stručne javnosti, nevladinih organizacija, medija i pojedinaca. Među konstatovanim problemima su i edukacija na svim nivoima od države do svakog građanina, neke zakonske nedorečenosti, kao i njihova neusklađenost sa realnim uslovima i stanjem u ovoj oblasti.

Strategija definiše i pravce realizacije, a oni se mogu svrstati u dve osnovne kategorije:
1. Opšti - sprovođenje starategije i postizanje optimalne populacije pasa i mačaka lutalica na ulicama(dve do dve i po hiljade) uz rigorznu kontrolu vlasničkih pasa i mačaka
2. Posebni - koji definišu određene ciljeve i mere, kao i mehanizme kontrole, koji će pomoći sprovođenje strategije.

Pravci posebnih mera su sledeći:
- uspostavljanje odgovornog vlasništva kao imperativa,i kontrola reprodukcije vlasnički pasa i mačaka
- izgradnja azila i njihova ekonomska održivost
- edukacija stanovništva
- saradnja sa nevladinim organizacijama
- medijske kampanje
- kontrola parazitoza
- kontrola sterilisanih i nesterilisanih pasa i mačaka(vlasničkih i napuštenih)
- kontrola vlasničke populacije(obeležavanja),registarcija vlasnika(jedinstvena baza)
- kontrola resursa izvora hrane
- mogućnost kontinuirane ishrane napuštenih životinja
- uspostavljanje kategorije staratelja.

Sastavni deo Strategije su i dokumenta:
1. Program sterilizacije i zbrinjavanja povređenih pasa i mačaka lutalica
2. Startegija parazitološke kontrole napuštenih pasa i mačaka
3. Elaborat programa kontrole kontaminiranosti zelenih površina, igrališta i javnih površina grada Beograda
4. Evropska konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca(potvrđena "Zakonom o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca" Sl.glasnik RS-Međunarodni ugovori br.1/2010).

Izvor: Veterina Beograd

 

Preuzmite Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda

Preuzmite Strategiju rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka na području Grada Beograda


21 September, 2011

Postignut je dogovor o hvatanju pasa!

Presrećni smo što je postignut dogovor da se od sutra psi neće hvatati nasumice, već će šinteri ići na lokacije da u dogovoru sa svima koji brinu o uličnim psima izvrše uviđaj!
Čipovani i starateljski se neće hvatati, zato je bitno da svako ko ima psa o kome brine na toj lokaciji da se javi na 063 8402 643.
Tako će biti svaki dan ubuduće, a objavljivaćemo lokacije i vreme. Stariji psi preko 10 godina se neće hvatati.
 
Lokacije za 14. oktobar:
1. od
08:00 do 10:00 – Arena, Bulevar Mihajla Pupina, hotel Jugoslavija (Novi Beograd)
2. od 10:30 do 11:30 – Naselje Save Kovačevića, Zemunsko groblje, Cara Dušana, policijska akademija (Zemun)
3. od 12:00 do 13:00 – Stara Bežanija, mesna zajednica, Pere Segedinca sa okolinom (Novi Beograd).
 
Lokacije za 17. oktobar:
1. od 08:00 do 09:00 – osnovna škola u Kotežu i obdanište sa okolinom (Palilula)
2. od 09:30 do 10:30 – Stara Borča, osnovna škola “Stevan Sremac”, Dom zdravlja, policija sa okolinom (Palilula)
3. od 10:30 do 11:00 – Borča, centar III, nova skola, Belog bartoka sa okolinom (Palilula)
4. od 11:00 do 12:00 – osnovna škola “Kovilovska” i obdanište sa okolinom (Palilula).
 
 
 
Mi imamo naših pasa i staratelji će biti obavešteni, ali verujem da ima i samostalnih aktivista i aktivista drugih udruženja, pa zato ovo postavljamo. Ovo je korektno i treba sarađivati da se ne uzimali psi koje ne treba dirati.
Javite se ako brinete o psima na tim lokacijama.
Kontakt: 063 8402 643