12 October, 2011

Šta predviđa Pravilnik o načinu držanju pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu?

Povodom pisanja Press-a da će pas koji je devojčici odgrizao uho biti uspavan, iako ne znamo na osnovu čega je tako nešto napisano – da li je neko iz nadležnih struktura isto izjavio ili je to mišljenje samog novinara, dužni smo da predočimo šta je predviđeno Pravilkom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu:


Član 2.

Pas koji se drži kao kućni ljubimac, a koji može predstavljati opasnost za okolinu (u daljem tekstu: opasan pas), u smislu ovog pravilnika, jeste bilo koja jedinka te vrste, izuzev službenog psa, koja je:
1) bez očiglednog povoda napala čoveka i nanela mu telesne povrede ili smrt;
2) bez očiglednog povoda napala drugog psa i nanela mu teške telesne povrede ili smrt;
3) uzgajana, odnosno dresirana za borbe pasa ili nađena u organizovanoj borbi sa drugim psom;
4) namenjena za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar;
5) rase pit bul terijer ili mešanac te rase, koji ne potiče iz kontrolisanog uzgoja;
6) rase bul terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer ili mešanac tih rasa.


Član 4

Veterinarska stanica, odnosno veterinarska ambulanta upisuje podatak da je pas opasan u Registar pasa (rubrika: "tip događaja") i u potvrdu za pse i mačke (rubrika: XI. OSTALO), i to:
1) u slučaju da pas bez očiglednog povoda napadne čoveka i nanese mu telesne povrede ili drugog psa i nanese mu teške telesne povrede - ako veterinarski inspektor po podnetoj prijavi utvrdi da je pas opasan;
2) u slučaju da je pas dresiran za borbe ili nađen u organizovanoj borbi sa drugim psima - ako veterinarski inspektor po podnetoj prijavi utvrdi da je pas uzgajan, odnosno dresiran za borbe ili nađen u organizovanoj borbi sa drugim psom;
3) u slučaju iz člana 2. tač. 4), 5) i 6) ovog člana - prilikom vakcinacije psa protiv besnila.
O upisu podatka iz stava 1. ovog člana veterinarska stanica, odnosno veterinarska ambulanta obaveštava kinološki savez, u roku od osam dana od dana upisa.


Član 8.

Vlasnik koji drži opasnog psa mora, zajedno sa psom, da prođe obuku, uz proveru stepena socijalizacije.

Obuci i proveri iz stava 1. ovog člana podvrgava se i pas koji se u smislu ovog pravilnika ne smatra opasnim psom, i to pas srednjeg rasta (visine 55 cm mereno u visini grebena) i veliki pas, ako vlasnik želi da tog psa izvodi bez povoca i brnjice.

Ako posle provere stepena socijalizacije iz stava 1. ovog člana opasan pas ne postigne zadovoljavajuću ocenu, odnosno ako i dalje predstavlja opasnost za druge ljude i životinje, takav pas se više ne može držati i lišava se života u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

(U članu 3. stav 1. tačka 4) definisano je da provera stepena socijalizacije jeste provera socijalizacije psa koju obavljaju lica koja su osposobljena za tu vrstu poslova, a koja se vrši posle sprovedene obuke, u skladu sa programom kinološkog saveza.)


Član 9.

Vlasnik koji drži opasnog psa iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koji je više od jednog puta bez očiglednog povoda napao čoveka i naneo mu telesne povrede ili drugog psa i naneo mu teške telesne povrede ili smrt mora da obezbedi kastraciju/sterilizaciju psa, u roku od 14 dana od dana upisa podatka da je taj pas opasan u Registar pasa i u potvrdu za pse i mačke, kao i da o tome, kao dokaz, nadležnom veterinarskom inspektoru dostavi fotokopiju računa za obavljenu kastraciju/sterilizaciju.